Operator introducere, validare si prelucrare date

operator introducere validare si prelucrare date.jpg

UNITATI DE COMPETENTA

 

UNITATI DE COMPETENTA  OBLIGATORII GENERALE:

 

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
 1. Transpune in practica prevederile legale, referitoare la sanatatea si securitatea in munca (Insusirea normelor referitoare la sanatatea si securitatea in munca este realizata prin participarea la instruiri periodice, pe teme specifice locului de munca, Echipamentul de lucru si protectie, specific activitatilor de la locul de munca este asigurat, conform prevederilor legale, Mijloacele de protectie si de interventie sunt verificate, in ceea ce priveste starea lor tehnica si modul de pastrare, conform cu recomandarile producatorului si adecvat procedurilor de lucru specific, Situatiile de pericol sunt identificate si analizate, in scopul eliminarii immediate, Situatiile de pericol, care nu pot fi eliminate imediat, sunt raportate persoanelor abilitate in luarea deciziilor);
 1. Reduce factorii de risc (Identificarea factorilor de risc este realizata in functie de particularitatile locului de munca, Raportarea factorilor de risc este facuta conform procedurilor interne, Inlaturarea factorilor de risc este facuta conform reglementarilor in vigoare);
 1. Respecta procedurile de urgenta si de evacuare (Accidentul este semnalat, cu promptitudine, personalului specializat si serviciilor de urgenta, Masurile de evacuare, in situatii de urgenta, sunt aplicate corect, respectând procedurile specific, Masurile de prim ajutor sunt aplicate, in functie de tipul accidentului).

 

 1. Aplicarea normelor de protectie a mediului

 

 1. Transpune in practica norme de protectie a mediului (Problemele de mediu, asociate activitatilor desfasurate, sunt identificate, in vederea aplicarii normelor de protectie, Normele de protectie a mediului sunt insusite, prin instructaje periodice pe tot parcursul executarii lucrarilor, Normele de protectie a mediului sunt aplicate, corect, evitându-se impactul nociv asupra mediului inconjurator zonei de lucru );
 1. Actioneaza pentru diminuarea riscurilor de mediu (Aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor refolosibile se face adecvat specificului activitatilor derulate, Reziduurile rezultate din activitatile de pe locul de munca sunt manipulate si depozitate, conform procedurilor interne, fara afectarea mediului inconjurator, Interventia pentru aplicarea de masuri reparatorii a mediului inconjurator se face in conformitate cu procedurile de urgenta si legislatia in vigoare,Interventia pentru aplicarea de masuri reparatorii se desfasoara, evitând agravarea situatiei deja create );
 1. Actioneaza pentru diminuarea consumului de resurse naturale (Utilizarea resurselor naturale se face judicious, Actiunea pentru diminuarea pierderilor de resurse naturale se face permanent, conform procedurilor specifice ).

 

 1. Aplicarea procedurilor de calitate

 

 1. Identifica cerintele de calitate specifice (Cerintele de calitate sunt identificate, prin studierea prevederilor referitoare la calitatea lucrarilor, din documentatia tehnica, Cerintele de calitate sunt identificate, pe baza indicatiilor din fisele tehnologice, procedurile / planurile de control etc., Cerintele de calitate sunt identificate conform Sistemului de Management al Calitatii (SMC) implementat in unitate sau a Normelor interne de calitate );
 1. Transpune in practica procedurile tehnice de asigurare a calitatii (Procedurile tehnice de asigurare a calitatii sunt aplicate, in functie de tipul lucrarii de executat, Procedurile tehnice de asigurare a calitatii sunt aplicate permanent, pe intreaga derulare a lucrarilor, in vederea asigurarii cerintelor de calitate specifice acestora, Procedurile tehnice de asigurare a calitatii lucrarilor sunt aplicate respectând precizarile din documentatia tehnica specifica );
 1. Controleaza calitatea lucrarilor executate (Verificarea calitatii lucrarilor executate se realizeaza pe toate operatiile, Caracteristicile tehnice ale lucrarilor realizate sunt verificate prin compararea a calitatii executiei cu cerintele de calitate impuse de tehnologia de executie si normele de calitate specific, Verificarea se realizeaza, prin aplicarea metodelor adecvate tipului de lucrare executata si caracteristicilor tehnice urmarite, Verificarea calitatii lucrarilor executate se realizeaza, utilizând tehnicile specifice IT ) ;
 1. Remediaza neconformitatile constatate (Neconformitatile constatate sunt remediate permanent, pe parcursul derularii lucrarilor, Neconformitatile sunt eliminate prin inlaturarea cauzelor care le genereaza, Lucrarile executate indeplinesc conditiile de calitate impuse de normele de calitate specifice ).

 

 

UNITATI DE COMPETENTA  OBLIGATORII SPECIFICE:

 

 1. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor

 

 1. Identifica suporturile/ dispozitivele de stocare (Suporturile/ dispozitivele de stocare sunt identificate in totalitate, pe baza evidentelor/ inregistrarilor existentesi a inscrisurilor de pe etichete, Conformitatea continutului suporturilor/ dispozitivelor de stocare este verificata corelat cu inscrisul de pe eticheta, Etichetele care nu corespund continutului suporturilor/ dispozitivelor de stocare sunt inlocuite cu alte etichete corespunzatoare );
 1. Mentine evidenta suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor (Evidenta suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor este astfel intocmita incât sa se poata cunoaste in orice moment continutul acestora, Posturile de lucru sunt alimentate cu materiale si consumabile in ritmul cerut de aplicatii, Suporturile/ dispozitivele de stocare cu care se alimenteaza posturile de lucru sunt inregistrate in evidente speciale );
 1. Pastreaza suporturile/ dispozitivele de stocare (Suporturile/ dispozitivele de stocare a datelor sunt pastrate in spatii special amenajate, in care se mentin parametrii specificati in manualele de si instructiunile de utilizare, Suporturile/ dispozitivele de stocare a a datelor respecta conditiile de pastrare pentru a se evita distrugerea sau pierderea de date, precum si accesul persoanelor neautorizate, Arhivarea evidentelor se face conform procedurii specifice a institutiei, Conditiile de pastrare a suporturilor de stocare sunt verificate periodic );
 1. Inregistraza documentele primare si documentele procesate si listate (Documentele primare sunt inregistrate cu toate elementele relevante, Documentele listate la imprimanta sunt inregistrate cu toate elementele semnificative, Documentele si evidentele acestora sunt gestionate conform procedurii specifice ).

 

 1. Organizarea activitatii proprii

 

 1. Identifica obiectivele lucrarii (Documentatia lucrarii este analizata pentru a identifica si stabili posibilitatile tehnice de realizare, Ordinea si periodicitatea elementelor de procesat sunt stabilite in conformitate cu documentatia, Necesarul de timp si resursele necesare pentru realizarea lucrarii este stabilit in functie de caracteristicile lucrarii );
 1. Aloca resursele (Stabilirea necesarului de materiale este realizata in functie de tipul de lucrare, Timpul necesar fiecarei etape este stabilit pentru realizarea lucrarii la termenul solicitat, Resursele de memorie necesare pentru efectuarea salvarilor si a copiilor de siguranta sunt alocate conform cerintelor fiecarei lucrari, Alocarea resurselor de timp se efectueaza tinând seama de eventualele intreruperi sau defectiuni, in vederea incadrarii in termenul final de executie );
 1. Stabileste ordinea derularii activitatilor (Lucrarile urgente se stabilesc conform precizarilor ce le insotesc, Graficul de derulare a activitatilor este realizat corelat cu tipul de lurari de executat, Incadrarea in termenele de executie a lucrarilor se stabileste prin conlucrare cu beneficiarii ).

 

 1. Utilizarea echipamentelor periferice

 

 1. Aranjeaza echipamentele periferice (Echipamentele periferice sunt aranjate pentru a fi utilizate in conditii ergonomice, fara deplasari inutile, Echipamentele sunt aranjate cu respectarea contextului favorabil activitatii );
 1. Utilizeaza echipamente periferice (Echipamentele de intrare sunt utilizate in conformitate cu manualele de utilizare, sabloanele/ machetele, indicatiile inginerului de system, Echipamentele de intrare sunt utilizate conform instructiunilor pentru transpunerea pe diferiti suporti a datelor introduce, Echipamentele pentru introducere si prelucrare date sunt conectate/ deconectate conforminstructiunilor de utilizare, Echipamentele pentru procesare sunt intretinute conform specificatiilor din manualul de operare, Elementele de control ale monitorului sunt setate in vederea asigurarii confortului maxim de exploatare );
 1. Testeaza functionarea echipamentelor (Functionarea echipamentelor este verificata prin teste specific, Defectiunile identificate in timpul testarii sunt semnalate persoanei abilitate pentru remediere ).

 

 1. Asigurarea securitatii datelor/ documentelor

 

 1. Realizeaza copii de siguranta pe suporturi de stocare (Copiile de siguranta sunt realizate la intervalele de timp mentionate in procedura interna, Copiile de siguranta sunt verificate pentru conformitate cu originalele, Arhivarea sau duplicarea datelor este realizata in functie de importanta acestora si cu frecventa impusa de prevederile si reglementarile locului de munca );
 1. Asigura securitatea datelor si a documentelor (Accesul la calculator, la folosirea resurselor partajate este realizat prin conturi si parole associate, Tratarea directoarelor si a fisierelor cu caracter secret se face corespunzator reglementariloe interne in vigoare, Documentele primare si cele rezultate in urma imprimarii sunt pastrate in conditii de securitate );
 1. Asigura protectia antivirus (Suporturile de stocare sunt verificate pentru depistarea celor virusate sau defecte, Virusii sunt detectati si inlaturati prin utilizarea de produse software performante, Procedurile de scanare si eliminare a virusilor sunt lansate periodic in executie );
 1. Asigura securitatea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor (Dispozitivele de stocare a datelor sunt pastrate in conditii de securitate pentru evitarea distrugerii fizice, a pierderii sau modificarii continutului lor, Conditiile de pastrare sunt verificate periodic si imbunatatite, daca este cazul ).

 

Introducerea datelor

 

 1. Alegerea programului/ sablonului de introducere a datelor (documentele primare sunt analizate pentru identificarea tipurilor de date ce trebuie introduse sau modificate, programul de introducere a datelor este ales in functie de tipul datelor ce urmeaza a fi introduse, sablonul de introducere a datelor este identificat conform metodologiei de la locul de munca );
 1. Introducerea datelor de pe documentele primare (elementele sablonului sunt analizate, in vederea introducerii datelor cu viteza sporita si eficienta maxima, datele sunt introduse in conformitate cu programul/ sablonul ales, conformitatea si corectitudinea datelor este asigurata prin realizarea de verificari permanente);
 1. Salvarea datelor introduse (datele introduse sunt salvate pe suport/ dispozitiv de stocare in formatul de fisier adecvat, datele introduse sunt salvate in totalitate, salvarea datelor se face la intervale de timp stabilite, datele salvate pot fi regasite cu usurinta, copia de rezerva se constituie automat sau manual, in functie de optiune);
 1. Verificarea datelor introduse (datele introduse se verifica prin modalitati adecvate, prezentate in manualele de operare sau in instructiuni specific, datele eronate sau care nu au fost introduse sunt identificate prin verificari);
 1. Corectarea datelor eronate (datele neconforme cu documentele primare sunt corectate in momentul identificarii neconformitatilor, datele eronate ca urmare a nerespectarii corelatiilor logice sunt analizate impreuna cu persoana responsabila referitoare la documentele primare, datele corectate sunt salvate conform instructiunilor la locul de munca).

 

 1. Prelucrarea datelor

 

 1. Alegerea programului/ programelor de prelucrare (programul/ programele de prelucrare ales/ alese corespund cerintelor de prelucrare stabilite, programul/ programele de prelucrare sunt identificate din lista de programe disponibile la locul de munca, facilitatile oferite de fiecare program de prelucrare sunt prezentate in manuale de operare sau instructiuni specifice);
 1. Efectuarea calculelor pe baza datelor introduse (efectuarea calculelor se realizeaza prin aplicarea algoritmilor matematici adecvati, calculele efectuate sunt vizualizate pe monitor in vederea verificarii, calculele efectuate sunt przentate pe suportul de iesire solicitat, foloseste formule de calcul simple necesare prelucrarii datelor, formule ce nu sunt automatizate prin program);
 1. Prelucrarea datelor introduse (prelucrarea datelor se realizeaza prin utilizarea de programe specific, datele prelucrate corespund cerintelor formulate de beneficiar, datele prelucrate sunt prezentate pe suportul de iesire indicat de beneficiar).

 

 1. Transpunerea datelor pe suport

 

 1. Alegerea suportulului de transpunere (alegerea suportului de transpunere se face in conformitate cu destinatia datelor, cantitatea necesara de suport de transpunere se asigura corelat cu cerintele, alegerea suportului de transpunere respecta prioritatile de transpunere, conform graficelor de realizare);
 1. Pregatirea documentului pentru transpunere (documentul este pregatit pentru transpunere prin setarea caracteristicilor specific, aspectul documentului este verificat prin vizualizare pe monitor);
 1. Alegerea forma de listare (echipamentul de iesire pe care se face listarea corespunde cerintelor beneficiarului, echipamentul de iesire este ales din lista de echipamente disponibile, echipamentul de iesire ales indeplineste conditiile optime de listare a datelor, tipul de suport de imprimare este ales in conformitate cu cerintele lucrarii);
 1. Listarea datelor/ documentelor (imprimanta este pornita in conformitate cu instructiunile din manualul de operare al acesteia, imprimanta este alimentata cu suport de imprimare care are caracteristicile corespunzatoare lucrarii, documentul este listat la imprimanta prin lansare comenzii de listare).